KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PRZYCHODNI WETERYNARYJNEJ MVET

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej jako „RODO”) niniejszym informuję Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
 
Niniejsza informacja określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych przez Radosława Marczaka przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Radosław Marczak Usługi Weterynaryjne siedzibą w Łodzi (91-371), ul. 11 Listopada 38 – właściciela Przychodni Weterynaryjnej mVet (zwanej dalej „Przychodnią”) znajdującej się pod w/w adresem.
 
Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z usług  i dokonywania zakupów w ramach Przychodni oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
 

     I.          Administrator danych osobowych

Ja, Radosław Marczak przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Radosław Marczak Usługi Weterynaryjne z siedzibą w Łodzi (91-371), ul. 11 Listopada 38, adres e-mail: przychodnia@mvet.pl, tel. 501.078.011 (dalej jako „ADO”) jestem Administratorem Twoich danych osobowych.
 

     II.          Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a) - c) i f) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług, w celu rozliczeń finansowych, w tym wystawiania dowodów księgowych, a także wykonania ciążących na Przychodni obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, obsługi reklamacji, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem oraz w celach marketingowych (wysyłka informacji na Twój numer telefonu) na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
 

     III.          Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail.
 

     IV.          Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: biuro rachunkowe, firma prawnicza, firma informatyczna, podmioty świadczące usługi elektroniczne, laboratoria oraz Inspektorat Weterynaryjny. W przypadku gdy korzystasz ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Przychodni.
 

     V.          Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

W chwili obecnej nie przekazujemy Twoich danych poza teren Unii Europejskiej. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 

     VI.          Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy jak i po jej zakończeniu do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie umowy. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach, w tym przepisach podatkowych.
 
Twoje dane osobowe przechowujemy także dla potrzeb marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 

     VII.          Twoje prawa

Przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • prawo do usunięcia danych
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
  • ograniczenia przetwarzania danych   
Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś (-aś) wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • prawo do przenoszenia danych   
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś(-aś) na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego   
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzaliśmy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: przychodnia@mvet.pl, zadzwoń po numer: 501.078.011 lub dokonaj tego w naszej siedzibie.
 

     VIII.          Informacja o wymogu/dobrowolności danych     

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz danych możemy odmówić zawarcia umowy. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody na cofnięcie zgody uniemożliwi Przychodni informowania Ciebie o profilaktyce dotyczącej Twojego zwierzęcia.
 

     IX.          Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Jednocześnie informujemy, że obecnie Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Możesz podlegać w decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazisz na to zgodę.